هیپ
1. مقایسه عمل جراحی شکستگی هیپ در بیماران ۹۰-۸۰ ساله و بیماران۸۰-۵۰ ساله: الگوهای درمانی، نتایج و پیش بینی عوارض جانبی بعد از عمل

امره گلتاچ؛ احمد امره هاچان؛ جم ییلین کلینچ؛ اولش آکگون؛ نِورِس حریت آیدوگان

دوره 19، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 29-35

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.279280.0

چکیده
  پیش زمینه: شکستگی هیپ یک مشکل قابل توجه با شیوع و مرگ و میر بالا، به ویژه در بیماران 80 ساله و سنین بالاتر است. در این مطالعه، هدف ما یافتن ویژگی های آماری و درمان بیماری در افراد 80 تا 90 ساله با شکستگی هیپ و همچنین تعیین پیش بینی کننده های عوارض بعد از عمل می باشد.مواد و روش‌ها: داده ها برای کلیه بیماران 50 ساله یا سنین بالاتر که از ژوئن سال ...  بیشتر