شانه و آرنج
1. بررسی سطح گلوکز خون در بیماران با شکایت درد شانه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شانه: مطالعه مقطعی

نیما باقری؛ محمدرضا گیتی؛ امیر حسین کریم؛ فربد یوسفی؛ سید هادی کلانتر؛ سمانه محمود آبادی

دوره 19، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.291748.1008

چکیده
  چکیده:پیش زمینه: وجود ارتباط بین بیماری دیابت ملیتوس و مشکلات سیستم عضلانی استخوانی در بسیاری از مطالعات پیشین اثبات شده است.هدف اصلی ما مطالعه شیوع بالا بودن قند خون (دیابت یا پره دیابت) در بیماران با شکایت درد شانه بوده و هم چنین پاسخ به این سوال است که آیا اندازه گیری سطح قند خون در این بیماران منطقی است؟روش: در یک دوره یک ساله ازابتدای ...  بیشتر