نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز

2 استادیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

3 استادیار ارتوپدی، گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی شهدا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیش زمینه: با توجه به عوارض نامطلوب ترمبوز ورید عمقی پس از عمل جراحی و نامشخص بودن شیوع این عارضه پس از عمل جراحی تعویض مفصل زانو در بیماران با سابقه شیمی‌درمانی بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی فراوانی ترومبوز ورید عمقی به دنبال عمل جراحی تعویض مفصل زانو در بیماران با سابقه شیمی‌درمانی به انجام برسانیم.
مواد و روش‌ها: تعداد ۱۸۹ بیمار کاندید جراحی تعویض مفصل زانو با سابقه شیمی‌درمانی طی ۳۶ ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۹ مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهدا و امام رضا (علوم پزشکی تبریز) به روش تمام‌شماری وارد این مطالعه توصیفی- تحلیلی شدند. پس از جراحی بیماران از نظر بروز ترومبوز ورید عمقی و عوامل مؤثر بر آن براساس ابزار تعیین‌کننده ترمبوز ورید عمقی و سونوگرافی داپلر، ارزیابی شدند و با آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: انحراف معیار ± میانگین نمره ترومبوز ورید عمقی برابر 66/6±49/43 بود که حاکی از آن است که شیوع ترمبوز ورید عمقی در افراد پس از جراحی تعویض مفصل زانو با سابقه شیمی‌درمانی در حیطه ریسک بالا قرار دارد. شیوع ترومبوز ورید عمقی برابر 49 نفر (92/25 درصد) بود که متغیر تعداد جلسات شیمی‌درمانی (P=0.001) با ابتلا به ترومبوز ورید عمقی مرتبط بود.
نتیجه‌گیری: شیوع ترومبوز ورید عمقی به دنبال جراحی تعویض مفصل زانو در افراد با سابقه شیمی‌درمانی بالاتر از میانگین طبیعی در مطالعات بیان شده است که نیازمند اقدامات درمانی و پیشگیرانه بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Deep Vein Thrombosis Following Knee Replacement Surgery in Patients with a History of Chemotherapy

نویسندگان [English]

  • Alireza Naseri 1
  • Abbasali Dehghani 2
  • Mohammad Reza Moharrami 3

2 Assistant Professor of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor of Orthopaedics, Department of Orthopedics, School of Medicine, Shohada Medical Research & Training Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Deep vein thrombosis (DVT) is accompanied by adverse effects after surgery and the prevalence of this complication is unknown following knee replacement surgery in patients with a history of chemotherapy. Therefore, the present study aimed to investigate the frequency of DVT after knee replacement surgery in patients with a history of chemotherapy.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 189 candidates for knee replacement surgery who had a history of chemotherapy during 36 months ending in March 2016 and referred to Shohada and Imam Reza hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. After surgery, patients were evaluated for the incidence of DVT and the factors, influecing it based on the instrument of determining DVT and Doppler ultrasound. Statistical analysis was completed by Spearman’s correlation and regression tests.
Results: The mean standard deviation of DVT score was 43.49 ± 6.66, which indicates that after knee replacement surgery, patients with a history of chemotherapy are at high risk for DVT. The prevalence of DVT was 25.92% (N=49) and the number of chemotherapy sessions (P=0.001) correlated with the occurrence of DVT.
Conclusion: The prevalence of DVT following knee replacement surgery in people with a history of chemotherapy is above the normal mean reported in the literature. Consequently, further therapeutic and preventive measures are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep vein thrombosis؛ Knee replacement Arthroplasty ؛ Chemotherapy
  • risk factors
  • knee