نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتوپدی، مرکز تحقیقات ارتوپدی، گروه ارتوپدی، بیمارستان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 دانشیار ارتوپدی، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق، گروه قلب و عروق، بیمارستان حشمت

4 دانشیار قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق، گروه قلب و عروق، بیمارستان حشمت

5 استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

پیش زمینه: در مطالعات قبلی، به شیوع روزافزون بیماری‌های قلبی در جهان و ریسک افزایش‌یافته مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی در افراد مبتلا به استئوآرتریت اشاره شده است. مطالعه پیش رو شیوع ریسک‌فاکتورهای قلبی در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو را بررسی می‌کند.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی- توصیفی در درمانگاه‌های ارتوپدی بیمارستان دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396 نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس، براساس معیار ورود از بین بیماران با محدوده سنی 40 تا 75 سال، با تشخیص استئوآرتریت انجام شد. اطلاعات موردنیاز پژوهش شامل فاکتورهای دموگرافیک، اطلاعات مربوط به عوامل خطر قلبی- عروقی، سوابق بیماری و فاکتورهای انتروپومتریک بود. پس از بررسی کیفی، داده‌ها وارد نرم‌افزارSPSS  (ورژن 16) شد.
یافته‌ها: در مجموع، تعداد 100 نفر مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین سنی 9/53 ± 9/11 و برتری زنان (79 درصد) وارد مطالعه شدند. فراوانی دیابت، فشارخون بالا، چاقی، سندرم متابولیک و سیگار به‌ترتیب 31%، 33%، 45%، 51% و 9% بود. حدود 12 درصد از افراد، سابقه حوادث قلبی را گزارش کردند. فراوانی همه ریسک‌فاکتورهای کاردیومتابولیک دیابت، چاقی، فشار خون بالا و سندرم متابولیک به‌جز سیگار در زنان، بیشتر از مردان بود. میانگین سنی افراد موردمطالعه در مردان از نظر آماری به‌طور معنی‌داری بالاتر از زنان بود (P=0.03).
نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی بالای ریسک‌فاکتورهای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به استئوآتریت لازم است در راستای شناسایی زودهنگام بیماری‌های قلبی و عروقی در افراد مبتلا به استئوارتریت زانو به‌ویژه زنان توجه بیشتری شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cardiovascular Risk Factors in Patients with Knee Osteoarthritis: A Teaching Center in Guilan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • amir salari 1
  • Mehran Soleymanha 2
  • zahra ahmadnia 3
  • arsalan salari 4
  • tolou hasandokht 5

1 Department of Orthopedics, Department of Orthopedics, Pursina Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences

2 Department of Orthopedics, Department of Orthopedics, Pursina Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences.

3 Master of Nursing, Cardiovascular Diseases Research Center, Department of Cardiology, Heshmat Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

4 Professor of interventional Cardiology, Cardiovascular Diseases Research Center, Department of Cardiology, Heshmat Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

5 Associate Professor of Social Medicine, Department of Social Medicine, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Introduction: According to the literature, cardiovascular diseases are highly prevalent globally, while there is an increased risk of cardiovascular-related death in osteoarthritic patients. Therefore, the present study intended to investigate the cardiovascular risk factor prevalence in osteoarthritic patients.
Methods: This cross-sectional, descriptive study was performed at the orthopedics clinics of the Guilan University of Medical Sciences in 2017. The inclusion criteria were the 40-75-year-old patients who were selected using the convenience sampling method. They were diagnosed with osteoarthritis, and gave informed consent for participation. The study data included demographics, cardiovascular risk factors, medical history, and anthropometric measurements. After a qualitative analysis, the data were analyzed using the SPSS software version 16.
Results: A total of 100 patients with knee osteoarthritis, including 79 female and 21 male patients with the mean age of 53.9±11.9 years, were included in the study. The prevalence of diabetes, hypertension, obesity, metabolic syndrome, and smoking in the participants was 31%, 33%, 45%, 51%, and 9%, respectively. 12% reported a history of previous heart attacks. Moreover, the prevalence of diabetes, obesity, hypertension, and metabolic syndrome was higher in women than men. Also, the mean age of the male patients was significantly higher than women (P = 0.03).
Conclusion: Given the high prevalence of cardiovascular risk factors in osteoarthritis patients, it is essential to notice the early cardiovascular disease detection in patients with knee osteoarthritis, especially in female patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • osteoarthritis
  • Metabolic Syndrome
  • Cardiovascular Diseases
  • risk factors
  • knee