نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تبریز

چکیده

مقدمه: تابحال در رابطه با این موضوع که آیا سابقه رادیوتراپی جهت درمان سرطان پستان می تواند منجر به افزایش میزان تهوع و استفراغ در اعمال جراحی ارتوپدی اندام فوقانی گردد، اطلاعات دقیقی در دست نیست لذا بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف مقایسه تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی ارتوپدی اندام فوقانی در دو گروه با و بدون سابقه رادیوتراپی پستان به انجام برسانیم.

روش کار: تعداد 90 بیمار ( 45 نفر با سابقه رادیوتراپی- 45 نفر سالم) در طی سالهای 99-1398 که کاندید اعمال جراحی ارتوپدی اندام فوقانی بودند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و پس از اتمام عمل جراحی از نظر بروز تهوع و استفراغ به کمک ابزار Rhodes Index مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های شاپروویلک و تی تست با در نظر گرفتن میزان معناداری مقدار P کمتر از 05/0 مقایسه شدند.

نتایج: شیوع تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی ارتوپدی اندام فوقانی در 100% افراد با سابقه رادیوتراپی پستان و در افراد بدون سابقه رادیوتراپی، شیوع تهوع و استفراغ برابر 40 درصد (18 نفر) بود(001/0=P). انحراف معیار ± میانگین نمره کلی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی در گروه بیماران با سابقه رادیوتراپی 29/5±51/25 به صورت معناداری بالاتر از گروه افراد سالم( 45/3±19/14 ) بود (003/0=P).

نتیجه گیری: سابقه رادیوتراپی پستان می تواند منجر به تشدید و افزایش تعداد دفعات بروز تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی ارتوپدی اندام فوقانی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of nausea and vomiting after upper limb orthopedic surgery in two groups with and without a history of breast radiotherapy

نویسنده [English]

  • Alireza Naseri

چکیده [English]

Introduction: To date, there is no accurate information on whether the history of radiotherapy for breast cancer can lead to increased nausea and vomiting in upper limb orthopedic surgery, so we decided to compare the present study with the aim of comparing nausea. And vomiting after upper limb orthopedic surgery in two groups with and without a history of breast radiotherapy.
 Methods: A total of 90 patients (45 with a history of radiotherapy - 45 healthy) during the years 1399-99 who were candidates for upper limb orthopedic surgery were included in the study by available sampling method and after surgery for nausea And vomiting were compared using the Rhodes Index tool. The collected data were compared using Shaprovillek test and t-test with the significance of P value less than 0.05.
Results: The prevalence of nausea and vomiting after upper limb orthopedic surgery in 100% of people with a history of breast radiotherapy and in people without a history of radiotherapy, the prevalence of nausea and vomiting was 40% (18 people) (P = 0.001). The standard deviation ± mean of the total score of nausea and vomiting after surgery in the group of patients with a history of 25.5 ± 5.29 radiotherapy was significantly higher than the group of healthy individuals (14.19 ± 3.45) (P = 0.003). ).
 Conclusion: History of breast radiotherapy can lead to exacerbation and increase in the number of nausea and vomiting after upper limb orthopedic surgery.