نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

پیش زمینه: افزایش تولید رادیکال‌های آزاد در مفاصل ملتهب و اختلال در سیستم آنتی اکسیدانی در آرتریت روماتوئید (RA) نقش دارد. شواهد نشان می‌دهد تمرین ورزشی موجب بهبود علایم آرتریت روماتوئید می‌شود، هر چند مکانیزم آن به خوبی روشن نیست. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرین شنا بر روی سیستم آنتی اکسیدانی گلوتاتیون و تغییرات اکسیداتیو ناشی از آرتریت روماتوئید در رت‌های صحرایی بود. مواد و روش‌ها: رت‌های ماده 8 هفته‌ای نژاد ویستار در سه گروه توزیع شدند (در هر گروه 10 سر): یک گروه کنترل طبیعی (C)، یک گروه کنترل آرتریت روماتوئیدی (RA+C) و یک گروه تمرین شنا آرتریت روماتوئیدی (RA+EX). در سن نه هفتگی، آرتریت روماتوئید با تزریق اجوانت فروند(20 میلی گرم/میلی لیتر) به دم رت‌های صحرایی ویستار القا شد. درجه آرتریت، از طریق ارزیابی‌های ماکروسکوپی برای مثال قابلیت راه رفتن، قرمزی پوست و تورم در  مفاصل مورد سنجش قرار گرفت. رت‌های گروه RA+EX برای یک دوره 4 هفته‌ای (حدود 60-20 دقیقه در روز) شنا کردند، در حالی که گروه‌های C و RA+C در قفس هایشان بی تحرک بودند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، یک نمونه وریدی برای تعیین پارامترهای متابولیک، از جمله گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و محصولات پراکسیداسیون لیپیدی (مالون دی آلدئید) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0>P). یافته ها: همانطور که پیش بینی شده بود، آرتریت روماتوئید به طور معنی‌دار سطح مالون دی آلدئید را افزایش داد و تمرین شنا از این پاسخ جلوگیری کرد (05/0>P). جالب اینکه، گلوتاتیون پراکسیداز در گروه RA+C به طور معنی‌دار در مقایسه با گروه RA+EX و C کاهش یافت (05/0>P). بعلاوه، شدت علایم بالینی آرتریت روماتوئید در گروه RA+EX به طور معنی دار کمتر از گروه RA+Cبود (05/0>P). نتیجه‌گیری: یافته‌های ما نشان می‌دهد که تمرین شنا ممکن است در جلوگیری از تغییرات منفی در سیستم آنتی اکسیدانی گلوتاتیون و شاخص‌های استرس اکسیداتیو مربوط به آرتریت روماتوئید مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Swimming training improves glutathione antioxidant system and oxidative stress biomarker, in a rheumatoid arthritis rat model

چکیده [English]

Background: Elevated free radical generation in inflamed joints and impaired antioxidant system has been implicated in rheumatoid arthritis (RA). Evidence suggests that exercise improves the symptoms of rheumatoid arthritis, although the mechanism is not well understood. The aim of this study was to investigate the effect of swimming training on the glutathione antioxidant system and oxidative changes induced by rheumatoid arthritis in rats. Material and Methods: 8-week-old female Wistar rats were distributed within three groups (n=10 in each): a normal control group (C), a rheumatoid arthritis control group (RA+C), and a rheumatoid arthritis swimming training group (RA+EX). At nine weeks-of-age, rheumatoid arthritis was induced by injection of complete Freundchr('39')s adjuvant (20mg/kg) into the tail of Wistar rats. The degree of arthritis was assessed by macroscopic assessments such as walking ability, skin redness, and swelling in the joints. The RA+EX rats were conditioned to swim for the 4-week period (~20-60 min/day), whereas the C and RA+C remained sedentary in their cages. 48 hours after the last training session, a venous sample was collected to determine metabolic parameters, including glutathione peroxidase, glutathione reductase and lipid peroxidation products (malondialdehyde).The variance analysis test and the Tukey post-hoc test were applied to analyze the data (p < 0.05). Results: As predicted, rheumatoid arthritis significantly increased levels of malondialdehyde, and swimming training prevented this response (p < 0.05). Interestingly, glutathione peroxidase was significantly decreased in the RA+C group compared to the RA+EX and C groups (p < 0.05). In addition, the severity of rheumatoid arthritis clinical signs in RA+EX group was significantly lower than RA+C group. (p < 0.05). Conclusion: Our findings suggest that swimming training may be useful in preventing the negative changes in glutathione antioxidant system and oxidative stress parameters related to rheumatoid arthritis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Glutathione
  • Rat
  • Rheumatoid arthritis
  • swimming