نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت ارتوپدی دانشکده پزشکی افضلی پور . دانشگاه عاوم پزشکی کرمان

2 گروه ارتوپدی ، دانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

3 گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی افضلی پور . دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

چکیده

پیش زمینه: شایع ترین علت درد زانو استئوآرتریت زانو میباشد ، درمان های جراحی و غیرجراحی بسیاری مطرح شده است اما همچنان
درمان ارجح ناشناخته مانده است. یکی از درمان های غیر جراحی تزریق PRP (plasma reach platate) در این بیماران بوده است.
مطالعات مختلف بهبود تاثیر تزریق PRP را با موادی مثل کلسیم گلوکونات را معرفی کرده اند لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر PRP با و بدون کلسیم گلوکونات بر نتایج بالینی حاصل از تزریق داخل مفصلی این ماده در بیماران با استیوآرتریت زانو میباشد.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت همگروهی بود که بیماران در دو گروه تزریق PRP و تزریق PRP و کلسیم گلوکونات قرار گرفتند. نتایج
مطالعه به وسیله پرسشنامه KOOS و درد به وسیله VAS مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معناداری 0.05 در نظر گرفته شد .
یافته ها: به طور کلی در طول انجام مطالعه میزان درد در بیماران بعد از دریافت هر دو روش درمانی به طور معناداری طی دوره شش
ماهه کاهش پیدا کرده بود این در حالی است که درد در بیماران گروه پلاکت و گلوکونات کلسیم به طور معناداری به میزان بیشتری کاهش پیدا کرده بود.(P Value = 0.001)
نتیجه گیری: از نتایج حاصل از این مطالعه میتوان اینطور برداشت کرد که تزریق همزمان PRP و گلوکونات کلسیم توانایی بیشتری در بهبود نتایج تزریق در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey of Platelet-Riched Plasma Injection with and without Calcium Gluconate in Treatment of Patients with Knee Osteoarthritis

نویسندگان [English]

  • mohamad sheibani 1
  • mahmoud karimi.mobarake 2
  • hamid karimifard 3

1 orthopedic department, Afzalipour School of Medicine. Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 orthopedic department . afzalipor medicin school , , Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 orthopedic department ,afzalipor medicine school. Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: The most common cause of knee pain is knee osteoarthritis, many surgical and non-surgical treatments have been proposed but the preferred treatment remains unknown. One of the non-surgical treatments was PRP (plasma reach platate) injection in these patients. Various studies have shown the improvement of the effect of PRP injection with substances such as calcium gluconate, so the aim of this study was to evaluate the effectof PRP with and without calcium gluconate on the clinical results of intra-articular injection of this substance in patients with knee osteoarthritis.
Methods: This was a cohort study in which patients were divided into two groups: PRP injection and PRP injection with calcium gluconate. The results of the study were evaluated by KOOS questionnaire and pain by VAS. A significance level of 0.05 was considered.
Result: Generally, during the study, the pain level in patients after receiving both treatments significantly decreased during the six-month period, while the pain in the case group significantly decreased. (P Value <0.05).
Discussion: From the results of this study, it can be concluded that simultaneous injection of PRP and calcium gluconate can further improve the results of injection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platelet-Rich Plasma
  • knee
  • Osteoarthritis of knee
  • Calcium Gluconate
  • Conservative treatment