نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت ارتوپدی دانشکده پزشکی افضلی پور . دانشگاه عاوم پزشکی کرمان

2 گروه ارتوپدی ، دانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

3 رزیدنت ارتوپدی دانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: تعویض مفصل زانو یکی از موفق ترین عمل های ارتپدی میباشد و مطالعات زیادی بر روی اپروچ و زمان انجام جراحی انجام شده است اما بررسی های محدودی که در رابطه با نتایج و عوارض عمل تعویض دو مفصل زانو همزمان و مقایسه آن به فاصله 48 ساعت بعد انجام شده است، لذا بر آن شدیم تا مطالعه ای با هدف تعیین نتایج بالینی و عوارض تعویض دو مفصل زانو همزمان و مقایسه آن به فاصله 48 ساعت به انجام رسانیم.
روش اجرا: این مطالعه به صورت یک مطالعه کوهورت بود، که گروه اول بیمارانی بودند که به صورت تعویض مفصل همزمان بوده اند و گروه دوم نیز بیمارانی بوده اند که تعویض دو مفصل زانو به فاصله 48 ساعت بوده است وارد مطالعه شدند سپس عوارض بعد از عمل، مدت زمان بستری ، نتایج بالینی دو هفته بعد از عمل ، یک ماه پس از عمل و سه ماه پس از عمل مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: هیچ کدام از معیارهای مورد بررسی از پرسشنامه lysholm تفاوت معناداری در بیماران مورد مطالعه نداشت . عوارض بعد از جراحی نیز در دو گروه مورد و شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت که در هیچ کدوم از گروه ها تفاوت معناداری مشاهده نشد . (P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی در طول انجام مطالعه میزان درد و میزان عملکرد زانو و عوارض ناشی از جراحی در بیماران بعد از انجام هر دو روش درمانی تفاوت معناداری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clinical result and side effects of knee joint replacement and surgery in comparison with 48 hours interval

نویسندگان [English]

  • mohamad sheibani 1
  • mahmoud karimi.mobarake 2
  • moslem moslem 3

1 orthopedic department, Afzalipour School of Medicine. Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 orthopedic department . afzalipor medicin school , , Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 orthopedic department afzalipour school of medicine, , kerman university of medical sciences kerman iran

چکیده [English]

Introduction: Knee arthroplasty is one of the most successful orthopedic surgeries, and many studies have been done on Eproch and the timing of surgery, but few studies have been performed on the outcomes and complications of knee arthroplasty and its comparison 48 hours later. Therefore, we decided to conduct a study to determine the clinical outcomes and complications of two knee joint replacements and to compare them within 48 hours.

Methods: This study was a cohort study, the first group consisted of patients undergoing concurrent arthroplasty and the second group were patients undergoing 48 knee arthroplasty within 48 hours then postoperative complications, duration Time of hospitalization, clinical outcome two weeks after surgery, one month after surgery and three months after surgery were evaluated.
Result: None of the criteria evaluated by lysholm questionnaire were significantly different in the studied patients. Postoperative complications were also evaluated in both case and control groups, with no significant difference in either group. (P> 0.05).
Discussion: Overall, there was no significant difference in pain rate, knee function, and surgical complications during the study after both treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total knee emplacement
  • surgical complications
  • clinical outcome