نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه ، ایران.

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران

10.22034/ijos.2021.279284.0

چکیده

پیش زمینه: زمین خوردن یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات سلامتی در سالمندان می باشد.در نتیجه پیری بیماریهای مزمن از جمله بیماریهای مفصلی در سالمندان افزایش می یابد. این پژوهش با هدف بررسی شیوع زمین خوردن و ارتباط آن با بیماریهای مفصلی در سالمندان شهر ارومیه انجام گرفت.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی (توصیفی – تحلیلی ) می باشد که 200 نفر سالمند به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه ای دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، بیماریهای مفصلی سالمندی و سابقه زمین خوردن سالمندان در یک سال اخیر جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS v.21 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که میزان زمین خوردن سالمندان 30 درصد بود. زمین خوردن با سن، جنسیت، وضعیت تاهل و بیماری های مفصلی ارتباط آماری معنی دار داشت. نتایج رکرسیون لجستیک نشان داد نسبت شانس زمین خوردن سالمندانی که یکی از بیماریهای مفصلی و استخوانی از جمله استئوآرتریت، آرتروز ، استئوپروزیس، روماتیسم مفصلی،  نقرس... داشتند در مقایسه با سالمندان سالم 2/6 برابر بیشتر بودند (2/6 OR=).

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد میزان رخداد زمین خوردن در سالمندان ایران نسبتآ بالا می باشد و متناسب با عوامل موثر بدست آمده در زمین خوردن سالمندان از جمله بیماریهای مفصلی ، مداخلات پیشگیرانه مناسب و موثر انجام گیرد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of falls and its relationship with joint diseases in the elderly in Urmia

نویسندگان [English]

  • moradali zareipour 1
  • Ahmad Sotoudeh 2
  • Mojtaba Fattahi Ardakani 3

چکیده [English]

Introduction: Falling is one of the most common and serious health problems in the elderly. As a result of aging, chronic diseases, including joint diseases, increase in the elderly. The aim of this study was to investigate the prevalence of falls and its relationship with joint diseases in the elderly in Urmia.
Methods: This study is a cross-sectional (descriptive-analytical) study in which 200 elderly people were selected by random cluster sampling. Necessary information was collected using a two-part questionnaire including demographic information, joint diseases of the elderly and a history of falls in the elderly in the past year. Data were analyzed using chi-square and logistic regression tests in SPSS v.21 software.
Results: The results of this study showed that the rate of falls in the elderly was 30%. Falling was statistically significantly associated with age, gender, marital status and joint disease. The results of logistic regression showed that the chance of falling of the elderly who had one of the joint and bone diseases such as osteoarthritis, osteoarthritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis, gout ... was 6.2 times higher compared to healthy elderly (OR = 6.2 ).
 
Conclusion: The findings of this study showed that the incidence of falls in the elderly in Iran is relatively high and in accordance with the effective factors obtained in falls in the elderly, including joint diseases, appropriate and effective preventive interventions should be performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Falls
  • joint diseases
  • The elderly