نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

10.22034/ijos.2021.264460.0

چکیده

مقدمه: شایعترین علت درد پاشنه در کودکان  calcaneal apophysitis یا  Sever’s disease است. این بیماری به صورت اولیه در کودکان ورزشکار بین 8 تا 15 سال دیده شد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عوامل همراه با بیماری Sever  در کودکان 5 تا 15 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهر رشت در سالهای94- 1393 انجام شد. 

مواد و روش­ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی مقطعی، بر روی ۸۸ کودک مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 94-1393، با دامنه سنی 15- 5 سال انجام شد. بیماران که دارای تشخیص قطعی بیماری sever با توجه به علایم بالینی و تشخیص پزشک متخصص بودند، مشخص شد. این بیماران فاقد شواهدی مبتنی بر وجود شکستگی یا تومور یا دفرمیتی در ناحیه دیستال به ساق پا، عفونت ،آرتریت واکنشی و آرتریت روماتوئید طی 12ماه گذشته بودند. اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای بیماران شامل سن، جنس، قد، وزن و سوابق بیمار از بیمار و خانواده بیمار پرسیده شده و ثبت گردید. سپس داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS Ver 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: فراوانی بیماری Severدر بازه زمانی مورد مطالعه 86/1 درصد مشاهده شد. در این مطالعه میانگین سنی بیماران39/2 ± 28/10 سال می­باشد بیشترین درصد مراجعه بیماران مبتلا به بیماری sever درکودکان ۵ تا ۱۵ ساله را مردان تشکیل می­دادند (1/76%). در این مطالعه 100 درصد بیماران مبتلا به sever دارای محدودیت و دردناک بودن دورسی فلکشن پا بوده و اکوئینوس درگاستروکنمیوس/ سولئوس درگیر می­باشد با استفاده از آزمون کای اسکوار مشخص گردید که بین گاستروکنمیوس /سولئوس و سابقه ورزش حرفه­ای بیماران ارتباط آمـاری معنـی داری وجـود داشـت (0001/0 =P).

نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که بیماری sever به عوامل زیادی از قبیل ورزش حرفه­ای و جنسیت ارتباط مستقیم داشته به طوری که در جنسیت مذکر و انجام ورزش های حرفه­ای افزایش چشمگیر بیماری sever در کودکان 5 الی 15 ساله مشاهده گردید که البته نیازمند تحقیقات بیشتر ی در این زمینه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence of some related factors to Calcaneal Apophysitis [Sever’s disease] in children in age 5to15 referred to Poursina hospital during 2015-2014

نویسندگان [English]

  • amir salari 1
  • Mehran Soleimanha 1
  • Dalaleh Khososi 1
  • sedighe samimian 2

چکیده [English]

Background: Severchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s disease is a common cause of heel pain in growing adolescents. The aim of this study to prevalence of Sever’s diseasein children in age 5to15 referred to Poursina hospital during 2015-2014
Methods: This study designed as descriptive-cross sectional study on 88 children 5 to 15 years admitted to Poursina Hospital in 2015-2014, who had a definite diagnosis of sever disease with regard to clinical symptoms and specialist physician diagnosis were identified. These patients had no evidence of fracture or tumor or deformity in the distal to the leg, infection, reactive arthritis, and rheumatoid arthritis during the past 12 months. Patient demographic and contextual information such as age, sex, height, weight, and patient records were recorded from the patient and the patientchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s family. Then data were analyzed, using SPSS, version 21.
Results: Severchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s disease prevalence in the study period was observed 1/86. The mean age of patients was 10.28 ± 3.92 years. The highest percentage of patients with sever disease in children aged 5 to 15 were males (76.1%). In this study, 100 percent of patients with sever and painful limitation of dorsiflexion and gastrocnemius soleus equines foot / soleus. In this study Chi-square test showed that the gastrocnemius / soleus and professional sports history statistically significant correlation (P=0.0001).
Conclusion: Severe disease is more common in 5 to 15 year old male children doing professional sports, but further research is needed.