نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/ijos.2021.282702.1000

چکیده

زمینه‌ی مطالعه: شل‌شدگی ایمپلنت از شایع‌ترین مشکلات پس از تعویض کامل مفصل ران است. در شل-شدگی عوامل مهمی مانند مشخصات هندسی ایمپلنت، کیفیت بافت استخوانی، فرآیند جایگذاری، سن و سبک زندگی بیمار تاثیر دارند. هدف مطالعه‌ی حاضر تحلیل تنش و کرنشهای دینامیکی وارد بر سطح مشترک بین استخوان و ایمپلنت در فازهای مختلف راه رفتن است.

روشها: از یک مدل دو بعدی شامل استخوان ران و مفصل مصنوعی آن برای شبیه‌سازی عددی در نرم‌افزار ADINA به روش المان محدود استفاده شده است. مدول یانگ برای استخوان برابر 12 و برای ایمپلنت از جنس فولاد ضدزنگ پزشکی برابر 210 گیگاپاسکال فرض شده است. در سطح مشترک بین استخوان و ایمپلنت ضریب اصطکاک برابر 22/0 در نظر گرفته شده و مدل شرایط یک جراحی بدون سیمان استخوانی را شبیه‌سازی می‌کند. بار اعمالی به سر مفصل تعویض شده به صورت دینامیکی منطبق با سیکل راه رفتن طبیعی فردی با وزن 75 کیلوگرم بوده است.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند اختلاف کرنش در سطح مشترک در انتهای ساقه‌ی ایمپلنت بیشینه است. این متغیر همچنین در لبه‌ی داخلی 16 برابر بیشتر از لبه‌ی خارجی است. مقدار اختلاف کرنش در سطح مشترک به حدود 6/1 درصد و بیشینه‌ی تنش به حدود 7/5 مگاپاسکال رسیده است.

نتیجه‌گیری: بیشترین مقدار اختلاف کرنش در پایین‌ترین منطقه‌ی ساقه‌ی ایمپلنت رخ داده که بیان کننده‌ی محل بروز احتمالی جدایش در شل‌شدگی ایمپلنت است. این اطلاعات می‌تواند در بکارگیری راهبردهای جراحی تعویض مفصل ران نیز و برای طراحیهای مکانیکی بهینه در مفصل مصنوعی مهم باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dynamic Stress and Strain Analysis of Bone-Implant Interface during Human Gait

نویسندگان [English]

  • Mohammed Najafi Ashtiani 1
  • Seyed Mohsen Mortazavi Najafabadi 2

1 Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University

2 Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Background: Most reports on the underlying problem of complete hip replacement are related to its loosening. Several important factors such as the implant features, the replacement process, the use and amount of bone cement, and the patient's lifestyle affect the loosening. The aim of this study was to provide an analysis of the dynamic stresses and strains at the interface between the bone and the implant in different phases of walking in order to determine and develop biomechanical parameters of loosening.

Methods: A two-dimensional model including femur and its artificial joint has been used in numerical simulation with ADINA software based on finite element method. There is a dynamic load applied to the joint head corresponding to the normal walking cycle of a person with 75 kg weight.

Results: The results show a difference between stress and strain in the medial and lateral edge of the bone-implant interface, which indicates a risk area for loosening. The amount of strain difference at the interface with about 1.6% and stress reaches about 5.7 MPa.

Conclusion: The greatest strain difference occurred in the lowest area of the implant stem, which indicates the possible occurrence of separation in implant loosening. This information can also be used in surgical strategies for hip replacement and is also important for optimal mechanical design of the implant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total hip replacement
  • prosthesis loosening
  • Computer Simulation
  • finite element analysis
  • Gait