1. الگوهای پارگی منیسک همراه با ضایعات رباط صلیبی خلفی

محمد رضا میناتور سجادی؛ عادل ابراهیم پور؛ محمد علی اخوت پور؛ رضا زندی؛ حوریا امامی

دوره 17، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 44-49

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121388

چکیده
  چکیده بود. )PCL( هدف: هدف از این مطا عه بررسی ویوع و ا گوهای پارگی منیس همراه با ضایعا رباط صلیبی خلفی قرار گرفتند، در این مطا عه وارد PCL که تحت عمل جراحی بازسازی PCL روش: 11 بیمار با تش یص پارگی مزمن ودند.پرونده بیماران بررسی ود.محل و درجه آسیب غضروف، محل و ا گوی پارگی منیس ، فاصله بین تش یص و عمل جراحی و روش درمانی جمع آوری ود. 16 ماه بود. فاصله ...  بیشتر

2. بررسی نتایج درمان تومور با سلول ژیانت استخوانی

بابک پورعباس تحویلداری؛ سعید سلوکی؛ نرگس قمری؛ محمد احمدی جعفری

دوره 17، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 50-56

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121389

چکیده
  خلاصه مقدمه: تومور سلول ژیانت یک تومور خوش خیم استخوانی است ه ممکن است در برخی موارد با تهاجم و حتی متاستاع تظاهر هند. اگرچ روش ها مختلف درمان جراحی برا رفع این تومور مطرح شدس، اما عود تومور پس اع جراحی اع چالش ها پیش رو جراحان است. هدف و الکل ب همراس Burr ، اع انجام این مطال بررسی میزان عود و نتایج درمان تومور با سلول ژیانت استخوانی با ...  بیشتر

3. ارزیابی رادیولوژیک و هیستوپاتولوژیک اثر ترمیمی پودر استخوان ماهی و پلاکت لیوفیلیزه انسانی در نقص استخوانی ایجاد شده در خرگوش نر

ایمان حفار؛ امین بیغم صادق؛ امین نعمت اللهی؛ ایرج کریمی؛ سعید لطفی

دوره 17، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 57-69

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121390

چکیده
  پیش زمینه: تسریع التیام استخوان، یکی از چالش برانگیزترین مسائل مطرح در عتم ارتوپدی است. از این رو مطالعه حاضر، با هد بررسی روند التیام استخوان با کاربرد پودر استخوان ماهی و پلاکت لیوفیتیزه آماده شده با روشی نوین( روی مد حیوانی خرگوش طراحی شد. مواد و روش ها: این مطالعه پژوهشی، در بهار و تابستان سا 1331 ، در دانشگاه شهرکرد، روی 22 خرگوش نر ...  بیشتر

4. تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: مطالعه کارآزمایی بالینی

وحید عیوقی راهنما؛ مرادعلی زارعی پور؛ مسعود قربانعلی پور

دوره 17، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 70-77

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121391

چکیده
  چکیده پیش زمینه: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن است که باعث کاهش کیفیت زندگی در بیماران می شود. یکی از عوامل مهم در شرو این بیماری استرس است. این پژوهش با هد بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نو کارآزمایی بالینی تصادای شده با گروه کنترل ...  بیشتر

5. آسیب شبکه اعصاب بازویی و عروق پس از دررفتگی تحتانی شانه، گزارش یک پرونده

O M Babalola؛ O N Salawu؛ B A Ahmed؛ G H Ibraheem

دوره 17، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 78-80

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121392

چکیده
  دررفتگی تحتانی شانه نوعی نادر از دررفتگی مفصل است که معمولاً با آسیب به بافت نرم اطراف آن همراه است. برای جلوگیری از عوار ، جا انداختن دررفتگی باید در اسرع وقت انجام شود. مقاله حاضر گزارشی از دررفتگی تحتانی شانه است که با کوفتگی عرو بازویی و آسیب شککه اعصاب بازویی مراجعه کرده است. دررفتگی در اتا اورژانس جا )LEH( انداخته شده و از بازوبند ...  بیشتر

6. کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در بیماری های ستون فقرات: مروری بر مقالات چاپ شده

عادل ابراهیم پور؛ احمدرضا میربلوک؛ بهامین عطار؛ سیده لیلی نجفی

دوره 17، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 81-89

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121393

چکیده
  حوزه ای از پزشکی است که جهت ترمیم بافت یا اندام آسی دیده از )Regenerative medicine( پزشکی ترمیمی توانایی خود بدن بهره می تیرد. این حوزه امروزه در ارتوپدی کاربرد وسیعی پیداکرده است که می توان به مواردی شامل درمان بیماری های تخریبی دیسک، آسی ها و التهاب تاندون ها، مفاصل و لیگامان ها اشاره کرد. محصول شایع پرکاربرد است. میالعات بالینی انسانی را که ...  بیشتر