اعضای هیات تحریریه


احمدرضا افشار هیئت علمی-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جراحی دست و ارتوپدی

اعضای هیات تحریریه


محمد فکور هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز

ارتوپدی

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمدجلیل ابریشم - مدیر گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
- رئیس بخش بیمارستان شهید صدوقی یزد

متخصص ارتوپدی – فلوشیپ جراحی ستون فقرات