نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانگاه علوم پزشکی گیلان

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیش زمینه: تورنیکت به طور متداول در جراحی تعویض مفصل زانو بکار می رود، در مورد زمان آزادسازی تورنیکت اتفاق نظر وجود ندارد. هدف این مطالعه بررسی زمان آزادسازی تورنیکت بر هموگلوبین بعد از عمل در بیماران آرتروپلاستی زانو است.
روش بررسی: طی یک دوره یکساله بیماران تحت آرتروپلاستی کامل زانو مطابق با معیارهای ورود مطالعه، به صورت تصادفی و یک در میان به دو گروه آزادسازی زودرس تورنیکت (بازکردن تورنیکت بعد از سیمان گذاری) و گروه آزادسازی دیررس تورنیکت (بازکردن تورنیکت بعد از بستن زخم و پانسمان فشاری) تقسیم شدند. مدت زمان انجام جراحی، سطح هموگلوبین قبل از عمل، 24 ساعت و یک هفته بعد از عمل اندازه گیری و مقایسه شد. موارد نیاز به انتقال خون طی عمل یا بعد از جراحی و عوارض زودرس زخم در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: میانگین مدت زمان جراحی در گروه آزادسازی زودرس2/11 ± 82 دقیقه و در گروه آزاد سازی دیررس 14± 73 دقیقه بود (p < 0/001). افت هموگلوبین در گروه اول 24 ساعت و یک هفته پس از عمل به ترتیب82/0±8/1 و 71/0±1/1 بود و در گروه دوم به ترتیب 94/0±4/1 و 82/0± 6/0 بود. در این مطالعه نیاز به انتقال خون در گروه آزادسازی زودرس تورنیکت بیشتر بود (4 مورد در گروه اول و 2 مورد در گروه دوم) ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
نتیجه گیری: آزاد سازی تورنیکت بعد از بستن زخم و پانسمان فشاری می تواند باعث کاهش زمان جراحی و کاهش افت هموگلوبین بعد از عمل تعویض کامل زانو گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of short-term effects of tourniquet release time on postoperative hemoglobin after total knee arthroplasty

نویسندگان [English]

  • Mehran Soleymanha 1
  • Sohrab Keyhani 2
  • Kamran Asadi 3
  • Amin Moradi 4

1 Guilan University of medical sciences

2 Shahid Beheshti University of Medical Sciences

3 Guilan University of medical sciences, Rasht, Iran

4 Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background: The tourniquet commonly uses in knee replacement surgery, but there is no consensus on the release time of the tourniquet. The aim of this study was the evaluation of tourniquet release time, on postoperative hemoglobin level in knee arthroplasty patients.
Material and Methods: During one year, patients undergoing complete knee arthroplasty were randomly divided into two groups according to the inclusion criteria, the early release tourniquet group (opening tourniquet after cementation) and the late release tourniquet group (opening tourniquet after wound dressing). Hemoglobin levels were measured and compared at preoperative, 24 hours and one week after surgery. Also, Duration of surgery, blood transfusion requirements and early wound complications were evaluated in two groups.
Results: The mean duration of surgery was 82 ± 11.2 minutes in the early release group and 73 ± 14 minutes in the late release group (P <0.001). Decrease of hemoglobin level at 24 hours and one week after surgery was 1.8±0.82 and 1.1±0.71 respectively in the first group, and 1.4 ±0.94 and 0.6 ±0.82 in the second group. In this study, the requirements for blood transfusion was more in the early release of the tourniquet group (4 cases in the first group and 2 cases in the second group), but this difference was not significant.
Conclusion: Late tourniquet release after wound dressing can reduce surgery time and reduction of hemoglobin level in total knee arthroplasty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourniquet
  • Knee replacement
  • Arthroplasty
  • Hemoglobin